Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JAAK” sp. z o.o. z siedzibą w Zadolu, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Wyznaczyliśmy pełnomocnika, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: ksiegowosc@jaak.com.pl

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, PESELU, adresu, siedziby, numer seria dowodu osobistego, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, nr telefonu, mail jest Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
 • zawarcie i wykonanie umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych;
 • dochodzenie roszczeń w związku z zawartą umową;
 •  przygotowanie baz danych potencjalnych kontrahentów;
 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:

 • przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO),
 • przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO), np. ze względów podatkowych,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO);
 • przez okres, wynikający z przepisów mających zastosowanie w trakcie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego (podstawa prawna art.6 ust. 1 e RODO)
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO);
 • dokonywanie analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).
 • prowadzenia działań marketingowych
 1. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom prowadzącym działalność finansową (banki, instytucje płatnicze),

b) podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.,

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

d) podmiotom przyjmującym i ujawniającym informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników.

e) podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
 • z przepisów prawa;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo przenoszenia danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych